Logo Škola na zámku
Pojďte s námi do muzea

Pojďte s námi do muzea / Modul muzejní a řemeslný

věk 2. - 9. třída ZŠ, SŠ, žáci a uživatelé se speciálními vzdělávacími potřebami délka programu 90 / 180 minut

Zveme Vás na dobrodružnou cestu litomyšlskou historií. Společně navštívíme výroční trh na náměstí a řemeslnou dílnu. Prostřednictvím vlastní praktické činnosti nahlédnete do života obyvatel starobylé Litomyšle a vyzkoušíte si dnes již zapomenutá řemesla našich předků. Hrát si a pracovat budeme v nové interaktivní muzejní expozici Litomyšl – město kultury a vzdělanosti a v ateliéru muzea. V něm si pod vedením lektorů vytvoříte řemeslný výrobek inspirovaný originálními sbírkovými předměty z depozitářů muzea. 

Cílem programu je seznámení žáků s minulostí, protože na její dobré znalosti, můžeme stavět svoji přítomnost a budoucnost. Uvědomíme si také význam muzea ve společnosti. Představíme si jednotlivé muzejní profese - archeologa, etnografa, kurátora atd. Žáci se naučí orientovat v muzejní expozici, samostatně vyhledávat informace, pracovat ve skupinách, navazovat a prohlubovat sociální kontakty, rozvíjet myšlení, estetické vnímání, postřeh, samostatné rozhodování a manuální dovednosti.

Program je variabilní a lze jej vždy přizpůsobit věku a potřebám žáků, dospělých či návštěvníků s handicapem. Vybrat si můžete kratší 90ti minutovou verzi s jednodušším řemeslným výrobkem nebo delší 180ti minutovou verzi, kdy je více času na řemeslné činnosti. Prosíme, nahlásit zvolenou délku programu předem.

 

Klíčové kompetence RVP: Kompetence k učení; Dovednost spolupracovat, komunikovat, řešit problémy, esteticky vnímat, poznávat hodnoty minulosti, rozhodovat se. Sociální a personální, občanské a pracovní kompetence.

Vzdělávací oblasti RVP: Umění a kultura; Člověk a společnost; Člověk a svět práce; Člověk a jeho svět.

Vzdělávací obory RVP: Dějepis; Výtvarná výchova; Člověk a svět práce; 

Člověk a společnost; Člověk a jeho svět.

Učivo RVP: Obec, místní krajina; Naše vlast; Lidové zvyky, tradice, řemesla; Soužití lidí; Historické prameny; Historický čas a prostor; Člověk v dějinách; Počátky lidské společnosti; Kultura; Kultura středověké společnosti; Renesance, Humanismus; Husitství; Reformace a jejich šíření Evropou; Barokní kultura a osvícenství; První světová válka a její politické, sociální a kulturní důsledky; Vývoj Československa od roku 1945–1989; Vznik České republiky; Věda, technika, sport a zábava; Prvky vizuálně obrazného vyjádření; Uspořádání objektů do celků; Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření; Proměny komunikačního obsahu; Vlastnosti materiálu; Jednoduché pracovní operace a postupy; Organizace práce.

Cena: 40 Kč / osoba Objednat

Lektoři

Profil lektora
Renata Kmošková
Muzeum je pro mě místo neustále inspirace. Denně se tu potkávám s krásou, ale také osudy těch, kteří ji pro nás zanechali. To vše dohromady se snažím vstřebat a předávat dál. Velmi ráda se potkávám s lidmi a snažím se jim zajímavou a hravou formou představit muzeum jako místo, kde se dá příjemně prožít volný čas a dozvědět se nové věci. Od roku 1998 mám na starosti pravidelné vytváření a realizaci výstav, doprovodných programů a projektů pro širokou veřejnost - od malých dětí až po seniory. Právě tato velká rozmanitost lidí, témat, způsobů práce a neustálé hledání nových cest mě na moji prácí baví asi nejvíce. Když mám čas, chodím ráda do přírody, zkouším řemeslné a výtvarné činnosti, šiji patchwork nebo si zajdu do kina či divadla.
 

Fotogalerie

Napište nám

 

Tel.: +420 727 878 444
Email: info@skolanazamku.cz

Kontaktovat nás můžete i prostřednictvím formuláře: